Komunikat dot. PO I Ds. 163.2017

Prokuratura Okręgowa w Zamościu za sygnaturą PO I Ds. 163.2017 prowadzi śledztwo dotyczące składowania w okresie od 2015 roku daty bliżej nieustalonej do dnia 2 sierpnia 2017 roku w  Strzyżowie, powiatu hrubieszowskiego, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami ewidencyjnymi nr 1061/17 i 1061/16, niesegregowanych odpadów komunalnych, co mogło zagrażać życiu i zdrowiu ludzi i spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza, powierzchni ziemi oraz zniszczenie w świecie roślinnym i zwierzęcym w znacznych rozmiarach tj. o czyn z art. 183 § 1  kk i inne.

Z ustaleń śledztwa wynika, że na wymienione działki przewożono niesegregowane odpady komunalne, które następnie były przysypywane ziemią. Proceder ten trwał od 2015 roku. W toku śledztwa przeprowadzono szereg czynności procesowych, w tym przeprowadzono szczegółowe oględziny miejsca składowania odpadów, w trakcie których pobrano do badań próbki gleby, wody i ujawnionych odpadów. Przesłuchano w charakterze świadków szereg osób, które posiadały wiedzę o przewożeniu i składowaniu odpadów w Strzyżowie.

Po przeprowadzeniu badań pobranych próbek stwierdzono, że ujawnione odpady są odpadami komunalnymi, a ich składowanie i zasypywanie ziemią na działkach w miejscowości Strzyżów mogło zagrażać życiu i zdrowiu ludzi, spowodować obniżenie jakości wody podziemnej i gleby oraz zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach.

W oparciu o bogaty materiał dowodowy, wydano wobec sześciu osób, tj. Wioletty L.-N., Wandy L., Adama F., Bartłomieja M., Pawła D. i Mariusza D., postanowienie o przedstawieniu zarzutów, obejmujące czyny z art. 271 § 3 kk w zw. z art. 12 § 1 kk, art. 271 § 1 kk oraz z art. 183 § 1 kk w zw. z art. 185 § 1 kk w zw. z art. 12 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk.

W dniach 3, 4 i 8 lipca 2019 roku w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Zamościu, wykonano z udziałem podejrzanych czynności procesowe, po uprzednim zatrzymaniu części z nich przez funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.  

Po wykonaniu czynności procesowych, wobec Wioletty L.–N., której zarzucono czyny polegające na składowaniu i przetwarzaniu zmieszanych niesegregowanych odpadów komunalnych na działkach o numerach ewidencyjnych 1061/17, o powierzchni 4,8370 ha i 1061/16 o powierzchni 1,27 ha w miejscowości Strzyżów oraz poświadczania nieprawdy w dokumentacji dotyczącej gospodarowania odpadami, skierowano do Sądu Rejonowego w Zamościu wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

W dniu 4 lipca 2019 roku, Sąd Rejonowy w Zamościu, uwzględnił złożony wniosek i zastosował wobec podejrzanej tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy.

Wobec pozostałych podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozorów Policji, zakazu opuszczania kraju i poręczeń majątkowych w kwotach od 10 do 20 000 złotych.

Zarzucane podejrzanym czyny są zagrożone karą nawet do 12 lat pozbawienia wolności.