Komunikat dot. sprawy PO I Ds. 128.2018

W dniu 14 września 2018r. Prokuratura Rejonowa w Zamościu wszczęła śledztwo w sprawie doprowadzenia Mateusza K., pomiędzy 29 marca 2018r. a 12 września 2018r., w miejscowości Hutków, namową lub poprzez udzielenie pomocy, do targnięcia się na własne życie tj. o czyn z art. 151 k.k.

W dniu 20 września 2018r. postępowanie przejęła do prowadzenia Prokuratura Okręgowa w Zamościu, pod sygnaturą PO I Ds. 128.2018. W toku śledztwa poddano oględzinom całość dotychczas uzyskanego materiału dowodowego, który następnie sukcesywnie przekazano biegłym celem wykonania szczegółowych badań. Część biegłych wydała i przesłała już opinie do tut. Prokuratury.

W toku śledztwa brane są pod uwagę wszelkie możliwe wersje zdarzeń. Celem ich weryfikacji prowadzone są czynności dowodowe w możliwie najszerszym zakresie, nie ograniczonym do wstępnie przyjętej kwalifikacji prawnej przedmiotu postępowania. Zwrócono się również do organów ścigania Republiki Federalnej Niemiec o pomoc w gromadzeniu dowodów i wyjaśnianiu okoliczności sprawy. W aktach sprawy znajduje się opinia biegłego z zakresu medycyny sądowej, związana z oględzinami całości ujawnionych zwłok. Nadto potwierdzono w wyniku przeprowadzonych badań genetycznych tożsamość pokrzywdzonego.

W związku z informacjami przekazywanymi w mediach publicznych, należy podnieść, iż Prokuratura nie zajmowała się prowadzeniem czynności poszukiwawczych dotyczących pokrzywdzonego w okresie do 12 września 2018r. tylko właściwe jednostki Policji.