Akt oskarżenia przeciwko byłemu Wójtowi Gminy Skierbieszów oraz Skarbnikowi tej Gminy

Prokuratura Okręgowa w Zamościu skierowała w dniu 19 czerwca 2017 r. do Sądu Rejonowego w Zamościu akt oskarżenia o sygn. PO I Ds. 113.2016, którym objęto Mieczysława B. i Annę S.

Prokurator zarzucił Mieczysławowi B., że:

1/ w okresie od października 2011 r. do grudnia 2013 r. jako Wójt Gminy Skierbieszów, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez inną osobę,  nie dopełnił swoich obowiązków w ten sposób, że wbrew obowiązującym przepisom przyznał Annie S. – Skarbnikowi Gminy Skierbieszów wynagrodzenie i akceptował jego wypłatę w wysokości przewyższającej maksymalny poziom wynagrodzenia dla tego stanowiska, przez co doszło do wypłaty nienależnego wynagrodzenia w łącznej kwocie 45 115 zł (art. 231 § 2 kk),

2/ w kwietniu 2013 r. jako Wójt Gminy Skierbieszów, działając wspólnie i w porozumieniu z Anną S. – Skarbnikiem Gminy Skierbieszów, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez inną osobę, przekroczył swoje uprawnienia i nie dopełnił obowiązków w ten sposób, że udzielił pisemnego zobowiązania finansowego opatrzonego kontrasygnatą Skarbnika do przekazywania na rzecz ustalonego banku wszelkich należności wynikających z umowy zawartej z ustalonym przedsiębiorcą na wykonanie zadania rozbudowy sieci wodociągowej w Gminie Skierbieszów, bez sporządzenia wymaganego aneksu do umowy i bez wydania dyspozycji wypłaty środków finansowych na rzecz banku, w wyniku czego doszło do wypłaty pieniędzy na konto bankowe przedsiębiorcy w nienależnej kwocie 650 000 zł, odpowiadającej zaciągniętemu przez niego zobowiązaniu względem banku, czym naraził Gminę Skierbieszów na powstanie szkody w kwocie 650 000 zł w postaci roszczenia banku (art. 231 § 2 kk),

3/ w grudniu 2013 r. jako Wójt Gminy Skierbieszów, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez inną osobę, nie dopełnił swoich obowiązków w ten sposób, że wbrew obowiązującym przepisom przyznał Sławomirowi K. – Sekretarzowi Gminy Skierbieszów wynagrodzenie i akceptował jego wypłatę w wysokości przewyższającej maksymalny poziom wynagrodzenia dla tego stanowiska, przez co doszło do wypłaty nienależnego wynagrodzenia w łącznej kwocie 5197 zł (art. 231 § 2 kk),

4/ w listopadzie 2014 r. jako Wójt Gminy Skierbieszów nie dopełnił swoich obowiązków w ten sposób, że wbrew przepisom ustawy Prawo budowlane, działając jako inwestor, dopuścił do wykonania inwestycji remontu zbiornika wodnego w miejscowości Dębowiec bez uprzedniego uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę i zgłoszenia (art. 231 § 1 kk w zb. z art. 90 ustawy Prawo Budowlane w zw. z art. 11 § 2 kk).

Natomiast Annie S. prokurator zarzucił, że w kwietniu 2013 r. jako Skarbnik Gminy Skierbieszów, działając wspólnie i w porozumieniu z Mieczysławem B. – Wójtem Gminy Skierbieszów, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez inną osobę, przekroczyła swoje uprawnienia i nie dopełniła obowiązków w ten sposób, że udzieliła kontrasygnaty na pisemnym zobowiązaniu finansowym Wójta do przekazywania na rzecz ustalonego banku wszelkich należności wynikających z umowy zawartej z ustalonym przedsiębiorcą na wykonanie zadania rozbudowy sieci wodociągowej w Gminie Skierbieszów, bez sporządzenia wymaganego aneksu do umowy i bez wydania dyspozycji wypłaty środków finansowych na rzecz banku, w wyniku czego doszło do wypłaty pieniędzy na konto bankowe przedsiębiorcy w nienależnej kwocie 650 000 zł, odpowiadającej zaciągniętemu przez niego zobowiązaniu względem banku, czym naraziła Gminę Skierbieszów na powstanie szkody w kwocie 650 000 zł w postaci roszczenia banku (art. 231 § 2 kk).

Postępowanie w tej sprawie było prowadzone początkowo w Prokuraturze Rejonowej w Zamościu, skąd następnie zostało przejęte do dalszego prowadzenia przez Prokuraturę Okręgową w Zamościu. Zostało zainicjowane pisemnym zawiadomieniem obecnego Wójta Gminy Skierbieszów.

Mieczysław B. sprawował funkcję Wójta Gminy Skierbieszów w latach 2010-2014. Z kolei Anna B. zajmuje stanowisko Skarbnika Gminy Skierbieszów od 2003 r. do chwili obecnej.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego Mieczysław B. nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień. Z kolei Anna S. przesłuchana w analogicznym charakterze nie przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu i złożyła wyjaśnienia, z których wynika, iż za zaistniałe nieprawidłowości odpowiedzialność ponosi przedsiębiorca, który wprowadził w błąd Wójta i Skarbnika Gminy Skierbieszów.

Wobec Mieczysława B. nie stosowano środków zapobiegawczych (z uwagi na fakt, iż w chwili ogłaszania zarzutów nie pełnił już funkcji Wójta), natomiast wobec Anny S. – zajmującej nieprzerwanie stanowisko Skarbnika – zastosowano środek zapobiegawczy w postaci zawieszenia w czynnościach służbowych. Środek ten został jednak w toku śledztwa uchylony przez Sąd Rejonowy w Zamościu, w wyniku rozpoznania zażalenia podejrzanej na postanowienie w tym przedmiocie.

Za przestępstwo określone w art. 231 § 2 kk ustawa przewiduje zagrożenie karą pozbawienia wolności od roku do lat 10, natomiast za przestępstwo określone w art. 231 § 1 kk – karą pozbawienia wolności do lat 3.

 

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zamościu Bartosz Wójcik

Autor: Rzecznik Prasowy, 2017-06-19 20:09