Wizyta zamojskich prokuratorów w siedzibie Eurojust w Hadze

 

Na zaproszenie Pana Prokuratora Mariusza Skowrońskiego – Przedstawiciela Polski w Eurojust oraz Pana Prokuratora Pawła Wąsika – Asystenta Przedstawiciela Polski w Eurojust, w dniach 12-13 grudnia 2017 r. delegacja prokuratorów z Prokuratury Okręgowej w Zamościu uczestniczyła w spotkaniu koordynacyjnym w siedzibie Eurojust w Hadze (Holandia).

 

W spotkaniu udział wzięli Naczelnik Wydziału I Śledczego tut. Prokuratury Bartosz Wójcik oraz prokurator wykonujący obowiązki służbowe w tym Wydziale Grzegorz Kryk.

 

img_2014_.jpg

 

Spotkanie zorganizowane zostało na kanwie śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Zamościu, dotyczącego posiadania przez obywatela polskiego materiałów o charakterze pornograficznym z udziałem małoletnich poniżej lat 15 – na terenie Chorwacji. Jak wynika z ustaleń obywatel ten, zamieszkały na terenie powiatu zamojskiego, posiadał takie materiały w lecie 2017 r. będąc na wakacjach w Chorwacji, jak również w okresie późniejszym, po powrocie do Polski.

 

W związku z powyższym konieczne stało się zorganizowanie spotkania koordynacyjnego z udziałem prokuratorów polskich i chorwackich, którzy prowadzili niezależnie od siebie dwa odrębne śledztwa w tym przedmiocie.

 

W spotkaniu udział wzięli wskazani wcześniej prokuratorzy polscy oraz Asystent Przedstawiciela Polski w Eurojust Pan Paweł Wąsik. Stronę chorwacką reprezentowali Pani Biljana Puharić – prokurator Prokuratury Okręgowej w Splicie (prowadząca śledztwo), Pani Nizic Nives – Zastępca Prokuratora Okręgowego w Splicie oraz Pan Josip Čule – Przedstawiciel Chorwacji w Eurojust.

 

W trakcie spotkania obie strony wymieniły się doświadczeniami z prowadzenia śledztw. Ustalono, iż strona chorwacka przekaże zgromadzone przez siebie materiały stronie polskiej, która przeprowadzi kompleksowe śledztwo. Na dowód powyższego prokuratorzy chorwaccy przekazali polskim kolegom zabezpieczone od polskiego obywatela nośniki informatyczne (laptop i telefon komórkowy zatrzymane u niego w lecie 2017 r. na terenie Chorwacji). Nadmieniamy, że z uwagi na etap postępowania i jego dobro Prokuratura Okręgowa w Zamościu nie udziela szerszych informacji na temat śledztwa.

 

img_2018.jpg

 

Spotkanie stało się także okazją do wymiany doświadczeń w zakresie metodyki prowadzenia postępowań przygotowawczych i sądowych w Polsce i na Chorwacji oraz do zaakcentowania różnic pomiędzy systemami prawa karnego w tych krajach. Nadmienić należy, iż pomimo tych różnic prokuratorzy polscy nie napotkali żadnych utrudnień w koordynacji działań z ich chorwackimi odpowiednikami, a całe spotkanie upłynęło w życzliwej atmosferze. Warto podkreślić profesjonalną obsługę koordynacji zapewnioną przez Eurojust, łącznie z symultanicznymi tłumaczeniem wypowiedzi uczestników na język polski, chorwacki i angielski.

 

Eurojust ustanowiony został Decyzją Rady 2002/187/JHA,  z późniejszymi zmianami wprowadzonymi Decyzją Rady 2009/426/JHA z dnia 16 grudnia 2008. Zadaniem Eurojustu jest zwiększenie wydajności krajowych organów śledczych i dochodzeniowych w sprawach dotyczących poważnej przestępczości ponadgranicznej i zorganizowanej, oraz pomoc w możliwie najszybszym i najefektywniejszym doprowadzaniu przestępców przed oblicze sprawiedliwości. Celem agencji jest osiągnięcie kluczowej roli jako centrum wiedzy specjalistycznej na poziomie działań sądowniczych w ramach wysiłków skierowanych przeciwko zorganizowanej przestępczości ponadgranicznej na terenie Unii Europejskiej.  Eurojust ustanowiony został w 2002 roku. Jego misją jest wspieranie i wzmacnianie współpracy i koordynacji działań krajowych organów wymiaru sprawiedliwości w walce z przestępczością ponadgraniczną dotykającą kraje Unii Europejskiej. Każdy z 28 Krajów Członkowskich deleguje Przedstawiciela Krajowego, który podejmuje pracę przy Eurojuście w Hadze. Na stanowisko to delegowani są doświadczeni prokuratorzy, sędziowie i przedstawiciele służb policyjnych o odpowiednich kompetencjach. Wspólnie, wykonują oni wyznaczone zadania Eurojustu polegające na koordynacji pracy krajowych organów wymiaru sprawiedliwości na każdym etapie prowadzonych dochodzeń i postępowań. Podejmują oni również wyzwania i rozwiązują problemy praktyczne wynikające z różnic pomiędzy systemami prawnymi poszczególnych Państw Członkowskich.

 

(źródło: http://www.eurojust.europa.eu/Pages/languages/pl.aspx).

 

 

 

img_2088.jpg

 

 

 

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zamościu Bartosz Wójcik

 

Autor: Rzecznik Prasowy, 2017-12-20 11:35