RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

 

Zgodnie z art. 12 oraz art. 13 i 14  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – dalej RODO, informuje się, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prokurator Okręgowy w Zamościu ul. Orla 2; 22 - 400 Zamość, adres e-mail: poczta@zamosc.po.gov.pl, tel. 846396091-93.

Sposoby kontaktu z Inspektorem ochrony danych w Prokuratorze Okręgowej w Zamościu to: adres korespondencyjny - Prokuratura Okręgowa w Zamościu ul. Orla 2; 22- 400 Zamość, adres e-mail: iodo@zamosc.po.gov.pl, tel. 846382498.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 i 7 RODO i w celu realizacji ustawowych zadań Prokuratury.

Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych osobowych, którym jest art. 6 ust 1 lit. e RODO – „przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi”.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa, przez okresy nie dłuższe niż będzie to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane oraz będą archiwizowane zgodnie z obowiązującymi regulacjami.

W przypadku, gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i prawo do ich sprostowania. Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 7 RODO ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych jedynie na podstawie przepisów prawa krajowego, umów międzynarodowych i obowiązujących konwencji.

 

 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

W związku z funkcjonowaniem w Prokuraturze systemów teleinformatycznych niektóre przetwarzane przez Administratora Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w sposób zautomatyzowany. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane.

Informuje się, iż Pani/Pana dane osobowe są przekazywane innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, bądź stosownie do wyrażonej przez Panią/Pana zgody.

 

 

 

 

Uwaga:

Powyższa informacja nie dotyczy całości przetwarzanych w Prokuraturze danych osobowych osób fizycznych.

Zgodnie z art. 2 ust. 2 lit d) RODO nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych lub wykonywania kar, w tym ochrony przed zagrożeniami dla bezpieczeństwa publicznego i zapobiegania takim zagrożeniom.